Concursul de Chimie ” Lazăr Edeleanu” – Etapa județeană – 3 Martie 2024

Lazăr_Edeleanu

ÎN ATENȚIA ELEVILOR PARTICIPANȚI

Accesul elevilor în sala de concurs se va face de la ora 8.00 până la ora 8.30.
Accesul elevilor se va face pe la intrarea principală.
Fiecare participant va avea asupra lui carnetul de elev vizat la zi/cartea de identitate, pix/stilou cu pastă/cerneală  albastră, calculator neprogramabil.
Elevii vor primi în sala de examen (pe bază de semnătură) codurile de anonimizare
lerarhizarea elevilor se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
Baremele de evaluare și notare vor fi afișate pe site-ul centrului de concurs, în data de 03.03.2024.

Extrase din Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare aprobată cu ordinul MECTS nr. 3035 / 10.01.2012 și din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Concursului Național “Lazăr Edeleanu” nr. 3119/12.02.2024

Timpul de lucru pentru proba scrisă a Concursului de Chimie ” Lazăr Edeleanu” este de 2 ore.

Art. 42  (2) După terminarea timpului alocat, lucrările se predau profesorilor asistenţi, iar elevii certifică acest lucru prin semnătură.

(3) Ultimii 3 elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Art. 43 (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de comunicare.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă au fost folosite sau nu, precum şi fraudă sau tentativă de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către preşedintele comisiei.

(3) Candidaţii eliminaţi din concurs conform prevederilor aliniatului (2) pierd dreptul de participare la competiţiile şcolare din anul şcolar următor.

Art. 46 (1) La toate etapele competiţiei şcolare, rezultatele probelor, sunt apreciate de regulă prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.

La etapa judeţeană/sector lucrările se vor corecta în Centrul Judeţean/Sector de Concurs.

Punctajul acordat pentru fiecare item rezolvat corect este de 3 puncte. Pentru fiecare lucrare se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este de 100 de puncte.

Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Concurenţii vor primi formularul tipizat şi ciornele împreună cu subiectele.

Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

 Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Evaluarea lucrărilor se face pe loc, de faţă cu elevul, care semnează pentru punctajul obţinut. În sala în care se efectuează evaluarea vor fi minim 3 elevi prezenţi.

Nu se admit contestaţii.

Repartizarea candidaților


Rezultate